پادکست معرفی گرایش ها و دانشگاه ها

دانشگاه امیرکبیر – طراحی کاربردی – علی شجاعی زاده (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه تهران – تبدیل انرژی – امیر مهدوی (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه خواجه نصیر – سیستم های انرژی – هیدی خزمه (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه علم و صنعت – تبدیل انرژی – محمد درتاج (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه خوارزمی – طراحی کاربردی – علی عرب بفروئی (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه تهران – تبدیل انرژی – محمد مهدی اسکندری (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه امیرکبیر – طراحی کاربردی – رضا نوپور (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه صنعتی شریف – سیستم های انرژی – فرزاد فرزاد پور (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه تهران – تبدیل انرژی – ابراهیم افشاری (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه تهران – تبدیل انرژی – سارا علیزاده مجد (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه علم و صنعت – تبدیل انرژی – محمد امین باقرخانی (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه تهران – تبدیل انرژی – مهران احمدی (دانشجوی دپارتمان ورودی 99)

دانشگاه تهران – مهندسی هوافضا – مسعود موسوی (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه علم و صنعت – گرایش تبدیل انرژي – مصطفی پیشکاری (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه تربیت مدرس – گرایش طراحی کاربردی – مینا ابراهیمی (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه علم و صنعت – مهندسی پزشکی – ماهان نعمت الهی (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – گرایش تبدیل انرژی – سید اورنگ معتمدهاشمی (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه تهران – گرایش طراحی کاربردی – سید محمدآقامیری (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه صنعتی شریف – گرایش تبدیل انرژی – سپهر کرم نژاد (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه علم و صنعت – گرایش سیستم انرژی – امیرحسین ساعدی (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه تربیت مدرس – گرایش تبدیل انرژی – سامان هراتیان (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه تهران – گرایش ساخت و تولید – سیدمحمدعلی سیدمحمود (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه صنعتی شریف – گرایش سیستم انرژی – مهران احمدپور (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه تهران – گرایش بیومکانیک – دلارام پروین (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه تربیت مدرس – گرایش تبدیل انرژی – امیر امینی (دانشجوی دپارتمان ورودی 98)

دانشگاه صنعتی شریف – گرایش طراحی کاربردی – محمد امین مزروعی (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه تربیت مدرس – گرایش تبدیل انرژی – علی زارعی (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه تهران – گرایش بیومکانیک – مهسا حقیقت طلب (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه تهران – گرایش ماشین های آبی – علی اکبر کهنسال (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه علم و صنعت – گرایش تبدیل انرژی – ارشیا عبائیان (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه تهران – گرایش سیستم انرژی – امیرکیان اعلائی (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه تهران – گرایش طراحی کاربردی – هیرسا کیا (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه علم و صنعت – گرایش طراحی کاربردی – هادی قلی پور (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه صنعتی شریف – گرایش ساخت و تولید – محدثه گلدوست (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه تهران – گرایش ساخت و تولید – محمد مهدی رفیعی (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه صنعتی شریف – گرایش طراحی کاربردی – عباس عبدالهی (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه صنعتی شریف – گرایش سیستم انرژی – ابوالفضل زینتی (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

دانشگاه صنعتی شریف – گرایش پیشرانش – میثم خادم الرضائیان (دانشجوی دپارتمان ورودی 97)

پادکست معرفی دانشگاه های دیگر به زودی بارگذاری خواهد شد .