وبینار برنامه ریزی ویژه ماه پایانی و دوران جمع‌بندی (پارت دوم)