نفرات برتر آزمون های کشوری

آزمون های آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد                   

آزمون اول (19 دی 1399)                                                                      

آزمون دوم (1 اسفند 1399)                                                                    

آزمون سوم (22 اسفند 1399)

آزمون چهارم (20 فروردین 1399)

آزمون پنجم (3 اردیبهشت 1399)

آزمون ششم (24 اردیبهشت 1399)

آزمون های آزمایشی کنکور دکتری

 آزمون اول (24 بهمن 1399)
 آزمون دوم (8 اسفند 1399)