کلید تست ها

کلید تست های جزوات باکس سیالات تدریس شده در کلاس های دپارتمان به صورت زیر میباشد

کلید جزوه مکانیک سیالات

کلید جزوه ترمودینامیک

کلید جزوه انتقال حرارت