منوی دسته بندی

سبد خرید شما خالی است.

مشاوره قبل آزمون 25 درصد

مشاوره کنکور های آزمایشی

برنامه ریزی برای سه هفته باقی مانده تا آزمون اول (25%)

هر هفته رو میتونیم به 5روز برای درس خوندن و تست زدن برای تسط اولیه و دو روز برای دوره و تست‌های تکمیلی تقسیم کنیم.(5روز میتونه شنبه تا چهارشنبه باشه و پنجشنبه و جمعه برای دوره) به سلیقه خودتون حتی میتونید 1+6 هم تعریف کنید.

  • به دلیل کمتر بودن حجم بعضی دورس ، در هفته‌های اول و دوم به اتمام رسیده‌اند و در هفته سوم تعریف نشده اند
  • درنتیجه اگر کسی زودتر دروس رو به اتمام رساند، در هفته سوم وقت بیشری برای دوره خواهد داشت

هفته اول

ریاضی عمومی  

دامنه، برد تابع، توابع معكوس، زوج و فرد، اعداد مختلط، حد و پيوستگي توابع يك متغيره

معادلات دیفرانسیل

تعاريف اوليه، تشكيل معادلات ديفرانسيل، بازنويسي يك معادله ديفرانسيل با تغيير در متغير و تغيير در تابع

ریاضی مهندسی

مباحث مقدماتي اعداد مختلط

ترمودینامیک

مفاهیم اولیه ترمودینامیک، تعریف سیستم و حجم کنترل، خواص گسترده و شدتي، مفهوم تعادل ترموديناميكي، معادله حالت گاز كامل، مفهوم فرآيندهاي شبه تعادلي و غيرتعادلي، تشخيص نوع فرآيند (فشار ثابت، دما ثابت و …)، فرآيند پلي‌تروپيك

مکانیک سیالات

مفاهیم اولیه و خواص سیالات (چگالي، وزن مخصوص، ويسكوزيته، ضريب كشش سطحي، مدول بالك و …)، قانون لزجت نيوتن و کاربردهای آن

انتقال حرارت

مفاهيم اوليه انتقال حرارت و موازنه انرژي: مكانيزمهاي مختلف انتقال حرارت، قانون فوريه، نكات مربوط به ضريب هدايت، قانون سرمايش نيوتن،نكات مربوط به ضريب جابجايي، قانون استفان-بولتزمن، تعريف شار، موازنه انرژي براي بدست آوردن دماي سطح اجسام

استاتیک

جبر برداري (بردار، نيرو، گشتاور، زوج نيرو، تئوري وارينون)

مقاومت مصالح

مروری بر استاتیک، مفاهيم تنش و كرنش (تنش، كرنش، نسبت پواسون، منحني تنش و كرنش مهندسي مواد)

طراحی اجزا

مروري بر استاتيك و مقاومت مصالح 

دینامیک

سينماتيك ذرات، حركت مستقيم الخط

ارتعاشات

مفاهيم اوليه، فنرهاي معادل

دینامیک ماشین

مفاهيم اوليه

کنترل

تعيين تابع تبديل

ساخت و تولید

ماشين ابزار (انيورسال و توانايي ماشينكاري) : تراشكاري – عمليات ماشينكاري (تعاريف و اصطلاحات) – مسائل مربوط به ابزارهاي برشي (هندسه، جنس و دسته بندي)

 قالب پرس : مطالب مقدماتي قالبها و انواع پرسها 

مبانی بیو مکانیک

مفاهيم سينتيك و سينماتيك حرکت انسان

هفته دوم

ریاضی عمومی

مشتق

معادلات دیفرانسیل

حل معادلات ديفرانسيلي كه تنها نياز به عمل انتگرال گيري دارند، مسائلي كه المان هاي لازم براي پاسخ در خود معادله ديفرانسيل وجود دارد، معادلات ديفرانسيل مرتبه اول جدايي پذير، همگن، مرتبه اول خطي، برنولي، كامل، عامل انتگرال ساز، حل معادلات ديفرانسيل با تغيير متغير يا تغيير تابع، مسيرهاي قائم ، پوش و جواب غيرعادي 

ریاضی مهندسی

توابع مختلط (حد و مشتق، قضاياي كوشي ريمان، توابع تحليلي)

ترمودینامیک

 نمودارهاي ترموديناميكي (P-T و T-v و P-v): نمودارهاي فشار بر حسب دما ، نموداردما بر حسب حجم مخصوص و نمودار فشار بر حسب حجم مخصوص براي مواد خالص، كيفيت و كاربرد آن در مخلوط هاي دو فازي 

مکانیک سیالات

پديده هاي مربوط به كشش سطحي (نيروي كشش سطحي، اختلاف فشار ناشي از كشش سطحي، مويينگي)، تعاريف اوليه سيالات غيرنيوتني  استاتيك سيالات: روش مانومتري براي پيدا كردن اختلاف فشار در سيالات ساكن، انواع فشارسنج ها

انتقال حرارت

معادله حرارت (معادله اساسي هدايت): تعريف ضريب نفوذ حرارتي، معادله ي اساسي هدايت در مختصات هاي مختلف، شرايط مرزي و اوليه، انتقال حرارت هدايت يك بعدي، توزيع دما در اشكال هندسي مختلف، آنالوژي الكتريكي (تعريف مقاومت حرارتي و كاربردهاي آن)، مقاومت كنترل- كننده ي انتقال حرارت، تعريف ضريب انتقال حرارت كلي، مقاومت تماسي، مواد عايق، ترتيب عايق پيچي، شعاع بحراني عايق

استاتیک

تعادل استاتيكي (معادلات تعادل استاتيكي، اعضاي دونيرويي، اعضاي سه نيرويي) 

مقاومت مصالح

بار محوري (قوانين عمومي هوك، كرنش سطحي و حجمي، تغيير شكل عضوها تحت بار محوري، سازه هاي نامعين تحت بارگذاري محوري، سختي محوري و مدلسازي اجزاي انعطاف پذير با فنر، تنش و كرنش محوري) 

 

طراحی اجزا

واماندگي ناشي از بارگذاري استاتيكي (خواص مكانيكي فلزات، بررسي واماندگي استاتيكي، طراحي واماندگي استاتيكي به روش ترسيمي، تمركز تنش، مقدمه اي بر مكانيك شكست) 

دینامیک

حركت منحني الخط در صفحه (مختصات كارتزين، مماسي- نرمال و قطبي)، حركت منحني الخط در فضا

(مختصات كارتزين، استوانه اي و كروي(

 

ارتعاشات

محاسبه فركانس طبيعي بدون استهلاك يك درجه آزادي به روش قانون دوم نيوتن- انرژي- ريلي

دینامیک ماشین

درجه آزادي مكانيزم ها، مراكز آني دوران

کنترل

ميسون

ساخت و تولید

علم مواد و عمليات حرارتي : طبقه بندي مواد – پيوندهاي اتمي – نفوذ – ساختار اتمي جامدات – عيوب شبكه كريستالي 

توليد مخصوص : ماشينكاري با تخليه الكتريكي EDM 

 

مبانی بیو مکانیک

بيومكانيك رشد استخوان، بيومكانيك مفاصل 

هفته سوم

ریاضی عمومی

كاربرد مشتق يك متغيره شامل مشتق توابع و مشتقهاي زنجيره اي و مشتق مراتب بالاتر

قضاياي رل و ميانگين و اكسترممها

ریاضی مهندسی

نگاشت

ترمودینامیک

قانون اول ترموديناميك براي سيستم هاي بسته و سيستم هاي باز: تعريف كار، انواع كار ،كار در فرآيندهاي مختلف ترموديناميكي، تعريف آنتالپي و گرماي ويژه ، قانون اول ترموديناميك براي سيستم هاي بسته، قانون اول ترموديناميك براي سيستم هاي باز (حجم كنترل)، فرايند اختناق ،ضريب ژول – تامسون 

مکانیک سیالات

نيروهاي هيدرواستاتيكي وارد بر سطوح تخت و خميده، نيروي شناوري، پايداري و ناپايداري اجسام غوطه ور و اجسام شناور 

سينماتيك سيالات: قضيه مشتق مادي، انواع جريان، انواع دبي و محاسبه دبي، خطوط سيالاتي (خط مسير، خط اثر و خط جريان) 

انتقال حرارت

پره (سطوح توسعه يافته): معادله ديفرانسيل دما در پره ها ،توريع دما در پره ها، محاسبه نرخ انتقال حرارت در پره ها، ضريب تأثير(كارايي) پره ، راندمان پره، راندمان كلي 

استاتیک

تعادل استاتيكي (معادلات تعادل استاتيكي، اعضاي دونيرويي، اعضاي سه نيرويي) 

مقاومت مصالح

پيچش (مقاطع دايروي، مقاطع غير دايروي، مقاطع جدار نازك، سختي پيچشي، مقاومت به پيچش، پيچش در شرايط پلاستيك) 

طراحی اجزا

واماندگی ناشی از بارگزاری نوسانی (روش تنش-عمر،روابط طراحی واماندگی خستگی،طراحی واماندگی خستگی به روش ترسیمی،انباشتگی آسیب خستگی،ضربه)

محورها و اجزای جانبی محورها (طراحی محورها،طراحی خار،حدود و انطباقات)

دینامیک

حركت هاي نسبي، حركت هاي مقيد  (مختصات كارتزين، استوانه اي و كروي(

ارتعاشات

ارتعاشات آزاد با استهلاك ويسكوز و كلمب 

دینامیک ماشین

تعيين سرعت به روش مركز آني دوران 

کنترل

مدلسازي سيستم هاي ديناميكي 

ساخت و تولید

هيدروليك و نيوماتيك : مقدمات و اصول پايه (قوانين و تئوريها) 

modir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *