برنامه ریزی برای آزمون 25% چهارم

با عرض خسته نباشید به همه داوطلبین عزیز و آرزوی موفقیت در طی روزهای پیش رو.آزمون بعدی آخرین آزمون مبحثی شما عزیزان است و با گذراندن آن تمامی مطالب کنکور را پوشش داده اید و پس از آن به دوره و رفع اشکال می پردازید.در طی این سه هفته چند نکته را باید مورد توجه قرار دهید :

– در صورتی که مطلبی از آزمون های گذشته همچنان مطالعه نشده است، پیشنهاد می شود اولویت را بر مطالب آزمون %25 چهارم بگذارید و در انتها در صورتی که زمان اضافی باقی ماند می توانید آن را به مطالب گذشته اختصاص دهند.

– چند روز مانده به روز آزمون (2-3 روز) را اختصاص دهید به دوره مطالب مطالعه کرده برای آزمون %25 چهارم.

– مطالب آزمون پیش رو به نسبت سبک تر هستند و احتمالا عموم داوطلبین می توانند در زمان کمتری آن را مطالعه و دوره کنند در نتیجه زمان اضافه بیشتری در اختیار خواهید داشت که می توانید آن را برای دوره مطالب گذشته اختصاص دهید و یا حتی مطالب آزمون %25 چهارم را دوره کنید.

برنامه پیشنهادی برای سه هفته آینده به شرح زیر می باشد. می توانید مطالب آن را با توجه به شرایط خود تغییر دهید.

برنامه ریزی برای آزمون ۲۵% چهارم

هفته اول :

ریاضی عمومی :  انتگرال هاي منحني الخط نوع اول و دوم، گرين 

معادلات دیفرانسیل : تبديل لاپلاس : محاسبه انتگرال هاي ناسره با استفاده از تعريف لاپلاس، محاسبه تبديل لاپلاس با استفاده از قضايا، محاسبه لاپلاس معكوس با استفاده از قضايا

ریاضی مهندسی : معادلات با مشتقات جزئي، بازنويسي PDE  با تغيير متغير و تغيير تابع، مسئله حذف تابع اختياري، روش لاگرانژ

ترمودینامیک : ترموديناميك مخلوط ها و سايكرومتري: تعريف جزء مولي و جزء جرمي، روابط بين خواص مخلوط با خواص اجزاي آن، مدل دالتون، سايكرومتري، هواي اشباع، رطوبت نسبي و مطلق، دماي نقطه شبنم، دماي اشباع آدياباتيك، دماي حباب تر، نمودار سايكرومتري 

مکانیک سیالات : جريان لزج خارجي: حل هاي تقريبي معادلات ناوير – استوكس (تقريب هاي استوكس، پرانتل، اولر)، نيروي درگ و ليفت، تئوري لايه مرزي، جريان بلازيوس، حل تقريبي فون كارمن، پديده جدايي جريان، جريان اطراف استوانه، كره و ايرفويل 

انتقال حرارت : مبدلهاي حرارتي:  تقسيمبندي مبدلها بر اساس آرايش جريان و بر اساس نوع آن ها، مقاومت حرارتي در مبدل ها، ضريب كلي انتقال حرارت، رسوب گرفتگي مبدلهاي حرارتي، قانون اول ترموديناميك در مبدل ها، تحليل مبدلهاي حرارتي، روش  LMTD،  روش ɛNTU، منحنيهاي توزيع دما، قطر معادل

استاتیک : نيروهاي گسترده و ويژگي هاي سطوح (مركز هندسي، ممان اول، ممان اينرسي، ممان اينرسي قطبي، شعاع ژيراسيون)

مقاومت مصالح : اجسام تقارن محوري (مخازن جدارنازك تحت فشار، مخازن جدار ضخيم تحت فشار، استوانه توپر تحت فشار، اجسام تقارن محوري تحت دوران) 

طراحی اجزا : جوش ها و چسب ها (جوش هاي سر به سر، جوش هاي ماهيچه اي) 

دینامیک : سينتيك اجسام صلب در صفحه، معادلات لختي (نيوتن و اويلر)

ارتعاشات : ارتعاشات سيستم هاي چند درجه آزادي

دینامیک ماشین : تجزيه و تحليل استاتيكي و ديناميكي مكانيزم ها

کنترل : تحليل پاسخ فركانسي، دياگرام بد

ساخت و تولید : ماشين ابزار (انيورسال و توانايي ماشينكاري) : سنگزني محاسبه نيروهاي ماشينكاري اثر متغيرهاي ماشينكاري بر روي راندمان برش 

قالب پرس : فرمدهي و كشش عميق و جنس اجزاءمختلف قالب

مبانی بیو مکانیک : سينتيك و سينماتيك خطي و زاويه اي انسان

دروس پایه پزشکی : فيزيولوژي اعصاب

هفته دوم :

ریاضی عمومی :  انتگرال هاي سه گانه، انتگرال هاي منحني السطح نوع اول و دوم

معادلات دیفرانسیل : حل معادلات ديفرانسيل و معادلات انتگرالي با استفاده از لاپلاس، حل دستگاه معادلات ديفرانسيل و دستگاه معادلات انتگرالي با استفاده از لاپلاس 

ریاضی مهندسی : دسته بندي معادلات مرتبه دو شبه خطي، روش اپراتوري در معادلات با ضرايب ثابت، حل دالامبر معادله موج، استفاده از تبديل لاپلاس و فوريه در حل PDE

ترمودینامیک : احتراق: تعريف احتراق، احتراق كامل سوختهاي هيدروكربني، تعريف هواي نظري، نسبت هوا به سوخت، آنتالپي تشكيل، ارزش حرارتي سوخت (آنتالپي احتراق)، دماي شعله آدياباتيك

مکانیک سیالات :جريان ايده آل (جريان پتانسيل): تابع پتانسيل و تابع جريان براي جريان در اطراف استوانه ساكن، توابع مقدماتي (تابع پتانسيل و تابع جريان براي جريانهاي يكنواخت، چشمه و چاه، گرداب آزاد و دابلت)، تركيب توابع مقدماتي 

انتقال حرارت : تشعشع:  قانون استفان- بولتزمن، توان گسيل كلي و طيفي، قانون جابجايي وين، ضريب گسيل كلي و طيفي، ضريب جذب كلي و طيفي، ضرايب جذب و عبور، ويژگيهاي تشعشعي اجسام، جسم سياه، جسم ديفيوز، جسم خاكستري، ضريب شكل (ضريب ديد) تابشي، تبادل حرارت تابشي بين سطوح، سپرهاي تشعشعي، تشعشع گازها، پديده گلخانهاي، ترموكوپل 

استاتیک : كار مجازي (مسائل داراي حالت ابتدايي و انتهايي، مسائل ساكن) 

مقاومت مصالح : تبديل هاي تنش و كرنش (تبديل هاي تنش، تبديل هاي كرنش) 

طراحی اجزا : كلاچ ها و ترمزها (كلاچ ها، ترمزها) 

اجزاي انعطاف پذير (تسمه ها، زنجيرهاي غلتكي، طناب هاي سيمي) 

دینامیک : كار و انرژي، ضربه و ممنتوم

ارتعاشات : ماتريس هاي نرمي و سختي

دینامیک ماشین : ترازمندي مكانيزم ها 

کنترل : نايكوئيست ،معيار پايداري نايكوئيست

ساخت و تولید : علم مواد و عمليات حرارتي : عمليات حرارتي استحكام بخشي سخت كردن سطحي انواع چدنها و آلومينيومها 

توليد مخصوص : ساير فرآيندهاي ماشينكاري … , CHM , EBM , AJM

مبانی بیو مکانیک : تعادل و حركت بدن انسان

دروس پایه پزشکی : دستگاه عصبي

هفته سوم :

ریاضی عمومی :  قضيه ديورژانس و استوكس، هندسه تحليلي و ماتريس

ریاضی مهندسی : روش جداسازي متغيرها و استفاده از آن در معادلات موج، حرارت، لاپلاس، جوابهاي مشهور معادلات فيزيكي موج، حرارت، لاپلاس 

ترمودینامیک : جريان تراكم پذير: سرعت صوت، عدد ماخ، نقطه سكون، پديده شوك قائم، جريان آيزنتروپيك سيالات تراكم پذير در داخل كانالي با سطح مقطع متغير، پديده خفگي، جريان در كانال هاي همگرا و واگرا، جريان آدياباتيك گازهاي كامل در كانال با سطح مقطع ثابت، جريان ايزوترم گازهاي كامل در كانال با سطح مقطع ثابت

انتقال حرارت : تشعشع:  قانون استفان- بولتزمن، توان گسيل كلي و طيفي، قانون جابجايي وين، ضريب گسيل كلي و طيفي، ضريب جذب كلي و طيفي، ضرايب جذب و عبور، ويژگيهاي تشعشعي اجسام، جسم سياه، جسم ديفيوز، جسم خاكستري، ضريب شكل (ضريب ديد) تابشي، تبادل حرارت تابشي بين سطوح، سپرهاي تشعشعي، تشعشع گازها، پديده گلخانهاي، ترموكوپل 

دینامیک : ديناميك اجسام صلب در فضا 

ارتعاشات : ارتعاشات سيستم هاي پيوسته 

کنترل : حد فاز و حد بهره، كنترلرها 

ساخت و تولید : هيدروليك و نيوماتيك : عملگرها و مدارها 

مبانی بیو مکانیک : حركت انسان در محيط سيال 

دروس پایه پزشکی : راديولوژي

دسته بندی آزمون آزمایشی مهندسی مکانیک
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام ما را دنبال کنید
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت